Система за управление на качеството

Система за управление
на качеството ISO 9001

Икономически университет – Варна!

Центърът за качество на обучението e звено в ИУ – Варна, което подпомага академичното ръководство като осъществява дейностите по осигуряване и подобряване на качеството на обучението, съгласно целите и задачите, заложени в Политиката по качество на Икономически университет – Варна.

Центърът оценява качеството във всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение, съгласно изискванията на функциониращата в Икономически университет – Варна система за управление на качеството (СУК) по стандарт ISO 9001:2015.

Основната цел на Центъра за качество на обучението е да допринася за постоянно подобряване на качеството на обучение в ИУ – Варна, като предоставя надеждни данни, подпомагащи управленските решения във всички области, свързани с предоставянето на образователни услуги с високо качество.

ЦКО разглежда процеса на обучение като взаимодействие на различни заинтересовани страни и се стреми винаги коректно да отразява гледните точки на всички участници в процеса.